CENTRA SPASTICITY

 1.1 Náplň komplexních center spasticity a jeho vztah k dalším odbornostem:

Komplexní centra spasticity se věnují komplexní léčbě spasticity formou ambulantní i hospitalizační péče. Ambulantní péčí se rozumí vedení specializované ambulance s provozem alespoň jeden den v týdnu se zaměřením na vyhledávání, diagnostiku, dispenzarizaci a léčbu pacientů, u kterých je spasticita dominantním klinickým symptomem bez ohledu na její etiologii, přičemž pro hospitalizované pacienty jsou k dispozici minimálně 2 lůžka s intenzivním rehabilitačním provozem. Ke specializované náplni centra patří: rozhodování o indikacích lokální léčby botulotoxinem, indikaci léčby pomocí baclofenové pumpy a indikacích specifických RHB postupů, provádění aplikací botulotoxinu pod EMG a/nebo USG kontrolou, vedení a nácvik návazné ambulantní rehabilitace, provádění testů s intrathekálním podáním baclofenu včetně vedení další léčby pacientů s implantovanými pumpami, organizace indikačních seminářů pro pokročilé metody léčby a v neposlední řadě edukační a poradenská činnost pro regionální centra spasticity.

Komplexní centrum musí mít napojení na další odbornosti: fyzioterapii a rehabilitaci, neurochirurgii, ortopedii, anesteziologii, komplexní cerebrovaskulární centrum, specializovaná centra pro poruchy hybného systému (extrapyramidová, nervosvalová), specializované centrum pro roztroušenou sklerózu, traumatologické centrum. Počet komplexních center spasticity: 1 centrum na 3,0-3,5 miliónu obyvatel (tedy 3).

 

Komplexní centra spasticity:
- neurologická klinika FN Olomouc,
- neurologická klinika FN Brno (včetně neurologické kliniky dětské neurologie FDN) + I. neurologická klinika FN U sv. Anny Brno,
- neurologická klinika VFN + neurologická klinika Kr. Vinohrady Praha.

 

1.2 Personální a odborné požadavky na komplexní centrum spasticity

K zajištění kvalitní péče a zajištění odborné garance kvality: minimální počet aplikací botulotoxinu 40 pacientům se spasticitou za měsíc, zkušenost s aplikací pod EMG kontrolou (EMG licence viz níže), bezprostřední dostupnost lůžkové neurologie, neurochirurgie, anesteziologie a resuscitace, ortopedie, neuroradiologie, rehabilitace a kontinuální zajištění ambulantní rehabilitace, nejméně 3 aplikátoři se zkušeností s léčbou botulotoxinem po dobu nejméně 3 let a EMG licencí dle platných norem ČNS, 1(2) rehabilitační lékař(i), 3x vyškolení fyzioterapeuti se zkušenostmi s pacienty trpícími spastickým syndromem, 1 logoped, zkušenost s užívanými škálami k hodnocení spasticity, doporučený je provoz vyhledávací databáze pacientů se spasticitou, pravidelná edukační a doškolovací činnost formou přednášek, seminářů, workshopů (směrem k regionálním centrům spasticity, směrem k lékařům na příslušné klinice a v nemocnici) i v rámci národních sjezdů. Pravidelné edukace/informování o  školících komplexních centrech spasticity (společnost praktického lékařství, společnost rehabilitačního lékařství, další odborné společnosti).

 

1.3 Finanční krytí komplexních center spasticity

Činnost komplexních center by měla být hrazena z mimopaušálních rozpočtových prostředků („extra budgets“).

 

2.1 Náplň regionálních center spasticity a jeho vztah k dalším odbornostem:

Regionální centra spasticity se věnují základní léčbě spasticity včetně aplikací botulotoxinu, v ideálním případě jsou afiliována k regionálním cerebrovaskulárním centrům, která by byla společně s odpovídajícím regionem referenčními pracovišti pro komplexní centra spasticity.

 

2.2 Personální a odborné požadavky na regionální centrum spasticity

K zajištění kvalitní péče a zajištění odborné garance kvality: minimální počet aplikací botulotoxinu 10 spasticit/měsíc, kontinuální zajištění ambulantní RHB, aplikátor s EMG licencí dle platných norem ČNS, vyškolený fyzioterapeut se zkušenostmi s pacienty trpícími spastickým syndromem, rehabilitační lékař, logoped, doporučený je provoz vyhledávací databáze pacientů se spasticitou, vazba na komplexní centrum spasticity. Pravidelná a doložitelná edukace a erudice v dané oblasti (účast na seminářích, národních sjezdech, pravidelná školení v komplexním centru spasticity).

Počet regionálních center spasticity: 1 centrum/kraj, v kterém není zřízeno Komplexní centrum, tedy maximálně 11 center.

 

Regionální centra spasticity:
oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, neurologická klinika FN Plzeň, neurologická klinika FN Ostrava, neurologická klinika FN Hradec Králové, neurologické oddělení nemocnice Pardubice, neurologické oddělení nemocnice Liberec, neurologické oddělení nemocnice Chomutov, neurologické oddělení nemocnice Vítkovice, neurologická a RHB klinika FN Motol Praha, neurologické oddělení nemocnice Krnov, neurologické oddělení Jihlava, neurologické oddělení Uh. Hradiště, neurologické oddělení Zlín.

 

2.3 Finanční krytí regionálních center spasticity

Činnost regionálních center by měla být hrazena z mimopaušálních rozpočtových prostředků („extra budgets“). Při dodržování doporučených standardů léčby by nárůst finančních prostředků mohl být minimální při racionalizaci léčby (vysazení obsolentní léčby).

 

EXPY sekce je součástí Neurologické společnosti ČLS JEP, není organizačně nijak propojena a nezávisí ani nesouvisí s činností státních úřadů, průmyslových a obchodních subjektů, podpůrných pacientských společností, nadačních a charitativních organisací. Součástí činnosti však může být spolupráce s uvedenými subjekty v zájmu plnění cílů expy sekce.